فعالیتهای پرورشی مدارس

رنک الکسا


فعالیتهای پرورشی مدارس
 
راهنمایی مربیان و معاونان پرورشی در مدارس

مbr> 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ توسط کیمیا ذوالفقار کیماسی kimia
«ای کسانی که ایمان اورده اید در هیچکار برخدا و رسول خدا تقدم مجویید و اورا نافرمانی نکنید.»

سوالات مسابقه مفاهیم مقطع متوسطه مرحله ی منطقه ای

«سوره مبارکه انسان و حجرات»

 

1 در سوره انسان قرآن می فرماید(ما برای کیفر کافران................مهیا ساخته ایم)

الف) آتش سوزان           ب) غل و زنجیرها              ج) غل و زنجیر و آتش سوزان             د) هیچکدام

2) نکوکاران عالم در بهشت از شرابی نوشند که طبعش.............. است.

الف) کافور           ب) میوه های بهشتی             ج) شراب بهشتی                                 د) تمام موارد  

3) نیکو کاران به خاطر دوستی با خدا به ................... طعام می دهند.

الف) اسیر              ب) فقیر                            ج) طفل یتیم                                 د) تمام موارد

4) خداوند پاداش افراد نیکو کار را چه چیزی قرار داده است؟

الف) باغ بهشت           ب) لباس حریر بهشتی               ج) میوه های بهشتی         د) الف و ب

5)  کلمه ی « قَواریر» به چه معناست؟

الف) جامهای سیمین           ب) بلورین کوزه ها            ج) نقره ی خام                د) هیچکدام

6) (وَاذکُراسم رَبِک بُکره و َاصیلا) ، ترجمه ی صحیح آن کدام است؟

الف) نام خدا را صبحگاهان یادکن                                    ب) یاد خدا را صبح و شام  یاد کن

ج) نام خدا را شامگاهان یاد کن                               د) و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد کن

7) کلمه ی « نَضرَۀ» به چه معناست؟

الف) دل شادمان               ب) روی خندان                     ج) رنج و سختی          د) درهم و غمگین

8) « یُطعِمونَ» به چه معناست؟

الف) طعام می دهید             ب) طعام ها                ج) طعام می دهند                  د) طعام آوران

9) کدام ترجمه صحیح است/( یُفَجِّرونَها تَفجیراً)

الف) هرجا می خواهید جاری شوید                            ب) هرجا بخواهند جاری می شوید

ج) هرکجا خواهند جاری می شود                            د) هرکجا خواستند جاری شدید

10) طبق ترجمه ایه (31 انسان) ، خداوند برای ستمکاران ............. مهیا ساخته است/

الف) آتش سوزان          ب) عذاب دردناک          ج) عذاب سخت        د) عذاب سنگین

 

11) طبق آیه (2 سوره حجرات) چه چیزی مبطل (باطل کننده) اعمال نیک است؟

الف) تقدم جستن بر پیامبر         ب) نا فرمانی از خدا        ج) بی ادبی    د) نترسیدن از خدا

12) طبق (آیه 3 سوره حجرات) خداوند مقام چه کسانی را از نظر تقوا آزموده است؟

الف) با ادبها                  ب) خدا ترسها             ج) گفتار و رفتار نیکو             د) کسانیکه نزد رسول خدا با صدای آرام و آهسته سخن گویند

13) طبق (آیه 4 سوره حجرات)، مردمی که پیامبر را از پشت حجره اش با صدای بلند می خواندند چه کسانی بودند؟

الف) نادان                      ب) بی ادب                ج) بی عقل و بی شعور                    د) تمام موارد

14) مومنان سخنان چه گروهی را بدون تحقیق بیان نکنند؟

الف) منافق                    ب) فاسق                    ج) بی عقل                                د) بی ادب

15) ترجمه ی کلمه ی (تَلمِزوا) کدام است؟

الف) مسخره نکنید           ب) استهزاء نکنید                 ج) عیب جویی نکنید              د) تمام موارد

16) طبق (ایه14 حجرات) کدام جمله صحیح ایت؟

الف) اعراب ایمان قلبی داشتند                           ب) اعراب ایمان زبانی داشتند

ج) ایمانشان از زبان به قلب وارد نشده                   د) هیچکدام

17) مومنان واقعی چه کسانی هستند؟

الف) به خدا و رسول ایمان دارند              ب) هیچ شکی به دل راه نمی دهند         ج) جهاد می کنند        د) تمام موارد

18) کدام ترجمه صحیح است/( لَم یَتُب)

الف) توبه کن             ب) توبه نکن              ج) توبه کنید                    د) هیچکدام

19) ترجمه ی صحیح(  نَبِعَت                )  چیست؟

الف) قتال کردن               ب) ظلم کردن                 ج) دشمنی کردن            د) تمام موارد

20) ترجمه کنید؟(اِنَّ الَذینَ یُنادونَک مَن وَراءِ الحُجُراتِ اکثَرُهُم لا یَعقِلونَ).

برچسب‌ها: سوالات مسابقه مفاهیم مقطع متوسطه مرحله ی منطقه ای
.: Weblog Themes By Pichak :.